­
­

Regulamin serwisu internetowego enaleznosci.pl

§ 1 Przedmiot regulaminu

Niniejszy regulamin określa warunki korzystania oraz funkcjonowania, a także prawa i obowiązki użytkowników oraz obowiązki i zakres odpowiedzialności usługodawcy serwisu internetowego Enaleznosci.pl, znajdującego się pod adresem www.enaleznosci.pl.


§ 2 Słowniczek

Użyte w poniższym dokumencie terminy oznaczają:

 1. Usługodawca – MARCIN KAZIMIERCZAK MK WEB DEVELOPMENT, z adresem ul. Karola Olszewskiego 3, 59-900 Zgorzelec, posiadającą NIP 6151928861, tj. podmiot udostępniający zasoby Serwisu oraz Aplikację;
 2. Abonament - opłata uiszczana przez Użytkownika za świadczenie Usługi za dany okresie rozliczeniowym;
 3. Aplikacja – aplikacja internetowa umożliwiająca Użytkownikom – w zależności od wybranego rodzaju konta (Użytkownik/Firma windykacyjna) oraz po zapłaceniu abonamentu – wystawianie faktur, wezwań, not odsetkowych, kontrolowanie spłat należności, prognozowanie spłaty faktur z wykorzystaniem systemu ekspertowego, tworzenie przypomnień sms/email/użytkownika, znalezienie firmy windykacyjne i przekazanie należności danego dłużnika do windykacji, znalezienie potencjalnych klientów firmom windykacyjnym, prezentowanie informacji o firmie użytkownika na stronie www.enaleznosci.pl;
 4. Cennik – publikowany na stronie internetowej www.enaleznosci.pl wykaz obowiązujących opłat za korzystanie z poszczególnych pakietów w ramach Aplikacji;
 5. Dokument – utworzony w ramach korzystania z Aplikacji przez Użytkownika, edytowalny i możliwy do wydrukowania wpis dokonywany w formie elektronicznej;
 6. Dłużnik – w ramach aplikacji rozumiany jako Kontrahent Użytkownika posiadający nieuregulowane należności wykazane w Aplikacji;
 7. Hasło – stworzony przez Użytkownika ciąg minimum 6 (sześciu) znaków, używany do zabezpieczenia dostępu do Aplikacji;
 8. Kontrahent – inaczej klient użytkownika;
 9. Nazwa Użytkownika – stworzone przez Użytkownika, indywidualne, niepowtarzalne, składające się z cyfr i / lub liter oznaczenie Użytkownika bądź jego adres email, wykorzystywane przy korzystaniu z Aplikacji;
 10. Regulamin – niniejszy dokument;
 11. Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem internetowym www.enaleznosci.pl, umożliwiający m.in. korzystanie z Aplikacji;
 12. System ekspertowy – mechanizm udostępniony w Aplikacji i wykorzystujący sztuczną inteligencję w celu przeprowadzenia poglądowej prognozy terminu ostatecznej spłaty faktur VAT;
 13. Usługi – usługi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, które dzielą się na:
  • Usługi Informatyczne – polegające na udostępnieniu przez Usługodawcę Aplikacji;
  • Usługi Informacyjne – polegające na udostępnianiu w Serwisie informacji z szeroko pojmowanego zakresu windykacji, zarządzania należnościami, finansami;
 14. N. Użytkownik – osoba fizyczna lub przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego korzystający z Aplikacji.

§ 3 Wymagania techniczne

 1. Do korzystania z Serwisu koniecznym jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet, aplikacji służącej do przeglądania zawartości sieci Internet (przeglądarka), a do korzystania z Aplikacji - oprócz w/w - także konto poczty elektronicznej (email). W celu zapewnienia poprawnego działania Usług konieczne jest zainstalowanie przeglądarki Internetowej IE, Firefox, Opera, Chrome, Safari z zaleceniem aby były to najnowsze stabilne wersje tych przeglądarek oraz miały włączoną obsługę JavaScript.
 2. Użytkownik bądź inna osoba odwiedzająca Serwis są zobowiązani zapewnić we własnym zakresie powyższe urządzenie oraz konieczne oprogramowanie.

§ 4 Zawieranie oraz rozwiązywanie umów o świadczenie Usług

 1. Umowa o świadczenie Usługi Informacyjnej zostaje z zawarta w momencie wprowadzenia do przeglądarki internetowej adresu URL Serwisu (www.enaleznosci.pl), a rozwiązana w momencie zakończenia przeglądania stron Serwisu.
 2. Umowa o świadczenie Usługi Informatycznej zostaje zawarta na okres wynoszący według wyboru Użytkownika jeden miesiąc, trzy miesiące, sześć miesięcy lub dwanaście miesięcy. Użytkownik może za pośrednictwem Aplikacji przedłużyć Umowę o świadczenie Usługi Informatycznej.

§ 5 Pierwsze skorzystanie z Aplikacji

 1. W celu korzystania z Aplikacji Użytkownik zobowiązany jest za pośrednictwem formularza znajdującego się pod adresem www.app.enaleznosci.pl/user/register, utworzyć Nazwę Użytkownika, podać swój adres e-mail oraz stworzyć Hasło. Pomyślne przeprowadzenie powyższych czynności umożliwia pierwsze skorzystanie z Aplikacji. Pełny dostęp do aplikacji użytkownik dostaje po wykupieniu abonamentu.
 2. W celu korzystania z Aplikacji Użytkownik będący Firmą Windykacyjną zobowiązany jest za pośrednictwem formularza znajdującego się pod adresem www.app.enaleznosci.pl/user/register, utworzyć Nazwę Użytkownika, podać swój adres e-mail, stworzyć Hasło oraz podać dane firmy (adres, dane kontaktowe, nip). Pomyślne przeprowadzenie powyższych czynności umożliwia pierwsze skorzystanie z Aplikacji. Pełny dostęp do aplikacji użytkownik dostaje po wykupieniu abonamentu.
 3. Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia świadczenia przez Usługodawcę Usługi jest zaakceptowanie Regulaminu bez uwag.

§ 6 Funkcjonalność Aplikacji

 1. Użytkownik za pomocą Aplikacji i w zależności od wybranego abonamentu w rozumieniu § 7:
  • dla abonamentu § 7 ust. 1 lit. a,b,c tworzy Dokumenty takie jak:
   • faktury VAT,
   • faktury proforma,
   • faktury korygujące,
   • wezwania do zapłaty,
   • noty odsetkowe.
  • dla abonamentu § 7 ust. 1 lit. a,b,c zarządza należnościami w następujący sposób:
   • przeprowadza prognozy spłaty faktur VAT z wykorzystaniem Systemu Ekspertowego,
   • sprawdza listę nieuregulowanych należności oraz Dłużników,
   • tworzy przypomnienia sms/email oraz wysyła je do swoich Kontrahentów,
   • wyszukuje firmy windykacyjne i przekazuje nieuregulowane należności do windykacji,
   • dodaje/edytuje/usuwa spłaty do Dokumentów,
   • wysyła Dokumenty poprzez pocztę email (za wcześniejszą zgodą Kontrahentów),
   • prezentowanie firmy na stronie www.enaleznosci.pl poprzez utworzenie wizytówki firmy.
   • dla abonamentu § 7 ust. 1 lit. d wykorzystuje Aplikację do:
   • pozyskiwania nowych klientów i należności do windykacji,
   • prezentowanie firmy na stronie www.enaleznosci.pl poprzez utworzenie wizytówki firmy.
  • dla abonamentu § 7 ust. 1 lit. a, b, c, d wykorzystuje Aplikację do:
   • komunikacji z innymi Użytkownikami/administracją Serwisu/Aplikacji,
   • edycji własnych danych,
   • zarządzania kontem.
 2. Funkcjonalności opisane w ust. 1 lit. a i b dostępne są dla Użytkowników, którzy:
  • nie toczy się w ich sprawie i w związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą jakiekolwiek postępowanie karne, karno – skarbowe ani też kontrola przeprowadzana przez organy administracji skarbowej;
 3. Funkcjonalności opisane w ust. 1 lit. a i b dostępne są dla Użytkowników, którzy:
  • prowadzą działalność związaną z odzyskiwaniem należności;
  • nie toczy się w ich sprawie i w związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą jakiekolwiek postępowanie karne, karno – skarbowe ani też kontrola przeprowadzana przez organy administracji skarbowej;
 4. Aplikacja umożliwia ponadto prowadzenie baz:
  • zdefiniowanych faktur, wezwań, not odsetkowych;
  • Kontrahentów;
  • przeprowadzonych prognoz,
  • zdefiniowanych przypomnień sms/email/użytkownika.
 5. Pomoc w korzystaniu z Aplikacji zapewniają umieszczone w niej porady.
 6. W ramach Serwisu bądź Aplikacji mogą być eksponowane reklamy oraz inne materiały promocyjne, pochodzące od Usługodawcy bądź podmiotów z nim współpracujących.
 7. Aplikacja umożliwia Użytkownikom wysyłanie swoim kontrahentom dokumentów w wersji elektronicznej, po wcześniejszym uzyskaniu od nich stosownej akceptacji w rozumieniu § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. z 2012 r. poz. 1528). Usługodawca gwarantuje autentyczność oraz integralność - w rozumieniu § 2 ust. 1 w/w Rozporządzenia - a także czytelność wysyłanych za pośrednictwem Aplikacji z adresu biuro@enaleznosci.pl faktur w wersji elektronicznej.
 8. Koniecznym i niezbędnym warunkiem możliwości przeprowadzenia prognozy (skorzystanie z Systemu Ekspertowego) dla faktury vat jest posiadanie w systemie Windi wystawionych minimum 20 faktur vat dla tego samego kontrahenta, na którego jest wystawiona prognozowana faktura vat, z datą wystawienia wcześniejszą od daty wystawienia prognozowanej faktury vat.

§ 7 Abonament i opłaty

 1. Użytkownik może wybrać dostęp do Aplikacji i korzystać z niej w ramach następujących abonamentów:
  • abonament 3-miesięczny dla zwykłych użytkowników;
  • abonament 6-miesięczny dla zwykłych użytkowników;
  • abonament 12-miesięczny dla zwykłych użytkowników;
  • abonament 1-miesięczny dla użytkowników związanych z firmami windykacyjnymi;
 2. Usługodawca po otrzymaniu opłaty wskazanej w Cenniku udostępnia Użytkownikowi stosowną, czytelną fakturę VAT w wersji elektronicznej dostępną w Aplikacji pod adresem http://app.enaleznosci.pl/account/index, zapewniając o jej autentyczności i integralności w rozumieniu § 2 ust. 1 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. 2012, poz. 1528). Dla usunięcia wszelkich wątpliwości przyjmuje się, że akceptacja Regulaminu oznacza również akceptację przez Użytkownika takiego sposobu przesyłania faktur w rozumieniu § 3 w/w Rozporządzenia.
 3. W ramach abonamentów przedstawionych w 1 lit. a, b, c Użytkownikowi przysługuje 5 darmowych smsów. Po przekroczeniu limitu miesięcznego, Użytkownikowi naliczane są dodatkowe koszty, które musi uregulować w przeciągu 7 dni od daty wystawienia faktury. Koszt jednego sms po przekroczeniu limitu smsów wynosi 1.00 zł brutto (jeden złoty zero groszy). Faktury wystawiane są pierwszego dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Jeden sms może mieć maksymalną długość 160 znaków (nie uwzględniając polskich znaków). W przypadku używania polskich znaków, długość jednego smsa może zostać skrócona do 70 znaków.
 4. Użytkownicy mający wykupiony abonament 1 lit. d zobowiązani są informować swoich klientów o przebiegu windykacji/odzyskiwania należności. Usługodawca ma wgląd do powyższych danych, gdyż na ten podstawie określa wysokość opłaty jaką musi ponieść Użytkownik korzystający z Pakietu dla Firm windykacyjnych. Użytkownicy zawierający umowę pomiędzy sobą (mając na myśli umowę pomiędzy Użytkownikiem korzystającym z Pakietu dla firm a zwykłym Użytkownikiem aplikacji) są zobowiązani dla niezwłocznego informowania siebie nawzajem oraz Usługodawcę o etapie współpracy, poprzez zmianę statutu sprawy windykacyjnej w Module Windykacji Aplikacji. Opłata jest nalicza w momencie, kiedy Użytkownik korzystający ze zwykłego pakietu zmieni status sprawy windykacyjnej na ‘Umowa zrealizowana’. Wówczas dla Użytkownika korzystającego z Pakiety dla Firm windykacyjnych zostaje naliczona opłata w wysokości 5.00 zł brutto (pięć złotych zero groszy). Faktura jest wystawiana dopiero po akceptacji Usługodawcy i pierwszego dnia każdego miesiąca. Termin płatności faktury do 7 dni od dany wystawienia faktury.
 5. Wszystkie faktury Użytkownicy znajdą w aplikacji pod adresem http://app.enaleznosci.pl/account/index.

§ 8 Płatności

 1. Płatności są obsługiwane przez firmę eCard.
 2. Metody płatności:
  • Karty płatnicze:
   • Visa;
   • Visa Electron;
   • MasterCard;
   • MasterCard Electronic;
   • Maestro;
  • ePrzelewy - płatności usługami typu Paybylink (np. Płać z ING, AliorSync, mBank mTransfer, PeoPay, płacę z iPKO, płacę z citi handlowy, Millennium bank, Deutsche Bank);
  • PayPal;
 3. Dokonując płatności, Kupujący powinien mieć pewność, że posiada kartę płatniczą lub konto w banku obsługiwane przez eCard oraz środki wystarczające do zapłaty za wybrany abonament.
 4. W przypadku braku możliwości pobrania wymaganej kwoty z rachunku karty płatniczej lub rachunku bankowego, zamówienie zostanie anulowana.

§ 9 Obowiązki Użytkownika i innej osoby odwiedzającej Serwis

 1. Użytkownik zobowiązany jest do podania w trakcie procesu tworzenia Nazwy Użytkownika i Hasła prawdziwych danych osobowych i kontaktowych, niezbędnych dla prawidłowej realizacji Usługi informatycznej a także do ich aktualizacji. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność z tytułu naruszenia wyżej określonego obowiązku.
 2. Użytkownik i inna osoba odwiedzająca Serwis zobowiązani są do korzystania z Serwisu i Aplikacji w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, w szczególności zobowiązani są szanować dobra osobiste i prawa własności intelektualnej osób trzecich.
 3. Użytkownik dla ochrony swoich interesów powinien zachować w tajemnicy dane umożliwiające dostęp do Aplikacji. W przypadku, gdy Użytkownik utraci te dane, możliwe jest odzyskanie Nazwy Użytkownika i wygenerowanie nowego Hasła za pośrednictwem opcji Zapomniałem hasła. Po wybraniu tej opcji należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez Serwis.
 4. Użytkownik i inna osoba odwiedzająca Serwis ponoszą całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie do Serwisu i Aplikacji treści, w szczególności za dane niezbędne do prawidłowego wyliczania wysokości należności publicznoprawnych.
 5. Użytkownik ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za wysyłanie swoim kontrahentom za pośrednictwem Aplikacji faktur, wezwań, not odsetkowych w wersji elektronicznej, przypomnień sms oraz email, w szczególność za uzyskanie akceptacji na wysyłanie takich dokumentów i informacji.
 6. Usługodawcy względem Użytkownika przysługuje prawo do zawieszenia bądź pozbawienia dostępu do Aplikacji w przypadku, gdy Użytkownik wykracza przeciw postanowieniom Regulaminu lub jego działania mogą zagrozić bezpieczeństwu danych zgromadzonych w Serwisie bądź Aplikacji lub jego działania godzą w dobre imię Usługodawcy bądź renomę Serwisu bądź Aplikacji.
 7. W przypadkach wskazanych w ust. 7 oraz w przypadku wypowiedzenia przez Użytkownika umowy o świadczenie Usług Informatycznych nie przysługuje Użytkownikowi zwrot opłat, które uiścił w oparciu o Regulamin i Cennik.

§ 10 Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Aplikacja stanowi jedynie wsparcie dla prowadzenia przez Użytkownika działalności gospodarczej i tym samym Usługodawca nie ponosi jakiekolwiek odpowiedzialności związanej z tak prowadzoną przez Użytkownika działalnością gospodarczą.
 2. System ekspertowy może być wykorzystywany w celu poglądowym zaznaczając, iż usługowca nie odpowiada za rzetelność prognoz i kroków podjętych przez Użytkownika ze względu na otrzymane wyniki prognoz.
 3. Za umowy zawierane pomiędzy Użytkownikami (zwykłym użytkownikiem a firmą windykacyjną) w żaden sposób nie odpowiada Usługodawca. Moduł windykacji służy jedynie obu stronom (użytkownikowi i firmie windykacyjnej) do uzgodnienia warunków umowy. Firma windykacyjna jest zobowiązana do informowania Użytkownika o przebiegu windykacji i odzyskanych należności. Użytkownik jest natomiast zobowiązany do bieżącej aktualizacji statusu sprawy windykacyjnej w Module Windykacji. Usługodawca ma wgląd do tych informacji, gdyż na tej podstawie określa wysokość opłaty, jaką musi ponieść Użytkownik będący firmą windykacyjną.
 4. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko osoby go odwiedzającej.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania świadczenia Usług w przypadku awarii bądź modernizacji technicznej Serwisu bądź Aplikacji. Zaprzestanie świadczenia Usługi Informatycznej przez okres dłuższy niż 24 h w miesiącu nie rodzi po stronie Usługodawcy żadnej odpowiedzialności. W przypadku zaprzestania świadczenia Usługi Informatycznej przez okres dłuższy niż 100 h w danym miesiącu, Użytkownik będzie uprawniony do żądania obniżenia wynagrodzenia za dany miesiąc wskazanego w Cenniku o kwotę 0,10 zł (dziesięć groszy) za każdą godzinę ponad wymiar czasowy wskazany powyżej.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość czy rzetelność danych kontrahenta prowadzanych przez Użytkownika.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści reklam i materiałów promocyjnych zamieszczanych w Serwisie czy Aplikacji, bądź rozsyłanych Użytkownikom, w ramach świadczenia przez Usługodawcę usług reklamowych na rzecz innych podmiotów.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z niewłaściwego działania sprzętu lub oprogramowania Użytkownika i innej osoby odwiedzającej Serwis.
 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na skutek ujawnienia przez Użytkownika osobom trzecim danych umożliwiających dostęp do Aplikacji.
 10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wysyłanie za pośrednictwem Aplikacji faktur, wezwań, not odsetkowych w wersji elektronicznej oraz przypomnień sms i email podmiotom, które tego nie zaakceptowały.
 11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z użycia lub błędnego działania Serwisu czy Aplikacji, oraz nieprawidłowego korzystania z Serwisu czy Aplikacji przez Użytkownika i innej osoby odwiedzającej Serwis chyba, że szkody te wynikają z umyślnego działania Usługodawcy.
 12. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za korzystanie z Serwisu czy Aplikacji przez Użytkownika bądź inną osobę odwiedzającą Serwis w sposób sprzeczny z postanowieniami prawa, w tym także w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.

§ 11 Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie ewentualne reklamacje Użytkownik bądź inna osoba odwiedzająca Serwis winni zgłaszać na piśmie na adres wskazany w oznaczeniu Usługodawcy, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@enaleznosci.pl, pod rygorem ich nieuwzględnienia.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne winno zawierać szczegółowy opis zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji, imię i nazwisko oraz adres e-mail Użytkownika bądź innej osoby odwiedzającej Serwis.
 3. Usługodawca rozpatrzy zgłoszenie reklamacyjne w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia chyba, że koniecznym będzie dla rozpatrzenia reklamacji dostarczenie Usługodawcy dodatkowych informacji. W takim przypadku termin 14 dni liczony jest od daty dostarczenia takich informacji.
 4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres email podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

§ 12 Ochrona praw własności intelektualnej

 1. Wybór i układ treści udostępnianych w Serwisie oraz Aplikacja stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych i jako takie korzystają z ochrony przewidzianej w przepisach prawa.
 2. Z ochrony wskazanej w ust. 1 korzystają również wszelkie inne utwory, znaki towarowe oraz inne elementy takie jak m.in. teksty, zdjęcia czy multimedia, algorytmy przetwarzania danych w szczególności System Ekspertowy umieszczone w Serwisie bądź w Aplikacji.
 3. Korzystanie z Serwisu bądź Aplikacji przez Użytkownika bądź inną osobę odwiedzającą Serwis nie oznacza nabycia przez nie jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnionych utworów.
 4. Zabronione jest kopiowanie czy modyfikowanie jakiejkolwiek części Serwisu bądź Aplikacji w całości lub części a także modyfikowanie czy wykorzystywanie w sposób inny niż określony w Regulaminie, bez uprzedniej zgody Usługodawcy, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 13 Ochrona danych

 1. Usługodawca przetwarza, z zastrzeżeniem ust. 2 dane osobowe Użytkownika bądź innej osoby odwiedzającej Serwis jedynie w zakresie umożliwiającym prawidłowe świadczenie Usług, co obejmuje m.in. wysyłanie na adres email Użytkownika wiadomości systemowych oraz informacji w przedmiocie utrudnień, przerw technicznych czy zmian w sposobie działania Serwisu bądź Aplikacji.
 2. Dodatkowo Usługodawca jest upoważniony do wykorzystywania adresu email oraz numeru telefonu Użytkownika w celu przekazywania za ich pośrednictwem Użytkownikowi informacji handlowych w rozumieniu art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, pochodzących od Usługodawcy bądź podmiotów z nim współpracujących bądź z nim powiązanych.
 3. Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, a także prawo do ich edycji i żądania zaprzestania ich przetwarzania. W przypadku, gdy dane te są niezbędne do świadczenia Usługi Informatycznej, a Użytkownik zażądał zaprzestania ich przetwarzania, wówczas takie żądane traktowane jest jako oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie Usługi Informatycznej.
 4. Z chwilą rozwiązania umowy o świadczenie Usługi Informatycznej, Usługodawca na wyraźne żądanie Użytkownika usunie wszelkie dane wprowadzone do Aplikacji w trakcie trwania umowy.
 5. Usługodawca podejmuje wszelkie działania techniczne niezbędne do ochrony danych wprowadzonych do Aplikacji.

§ 14 Polityka prywatności

 1. W ramach świadczenia Usług Usługodawca bądź podmioty przez niego upoważnione są uprawnione do zbierania i przetwarzania danych niezbędnych do świadczenia Usług, niebędących jednak danymi osobowymi.
 2. Usługodawca oświadcza, że używa mechanizmu cookies, który poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Użytkownika bądź innej osoby odwiedzającej Serwis pozwala na jego identyfikację celem usprawnienia korzystania z Serwisu oraz umożliwienia korzystania z Aplikacji, gdyż akceptowanie plików cookies na komputerze Użytkownika umożliwia do niej dostęp, tj. jest niezbędne do dostarczenia Użytkownikowi Usługi Informatycznej. Każda osoba odwiedzająca serwis może poprzez modyfikację ustawień przeglądarki internetowej uniemożliwić zapisywanie plików cookies na swoim komputerze bądź tak zapisane pliki trwale usunąć. Umożliwienie przeglądarce zapisywania na komputerze plików cookies oznacza jednocześnie wyrażenie zgody na takie zapisywanie. Usługodawca zapewnia, że zapisywanie na komputerze Użytkownika bądź innej osoby odwiedzającej Serwis plików cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w jej komputerze czy oprogramowaniu.
 3. Usługodawca oświadcza, że gromadzi informacje o osobach odwiedzających Serwis czy korzystających z Aplikacji wyłącznie na swoje potrzeby,
  • a udostępnianie tychże osobom trzecim możliwe jest tylko, gdy:
   • wymagają tego przepisy prawa;
   • w celu świadczenia Usług i po uzyskaniu stosownej zgody Użytkownika;
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do sporządzania statystyk charakteryzujących populację Użytkowników bądź innych osób odwiedzających Serwis w celu przedstawiania ich potencjalnym partnerom handlowym.

§ 15 Postanowienia końcowe

 1. Treść Regulaminu jest dostępna w Serwisie i może zostać w każdym momencie zapisana na nośniku bądź wydrukowana.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i Cennika, przy czym zmiany Cennika nie mają wpływu na świadczenie Usług już opłaconych.
 3. Zmiany, o których mowa powyżej obowiązują w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia udostępnienia Regulaminu w nowym brzmieniu.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.09.2013 r.

Pobierz regulamin
Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość.