­
­

Aplikacja Windi 1.0

Moduł faktur

image

Użytkownik systemu Windi uzyskuje możliwość wystawiania oraz zarządzania fakturami. W każdym momencie może dodać nową fakturę vat, fakturę proformę lub fakturę korygującą fakturę vat oraz ustawić jej wszystkie najważniejsze parametry (datę wystawienia, datę sprzedaży, termin płatności, schemat numeracji, walutę). Kontrahent, dla którego jest wystawiana faktura, wybierana jest z bazy kontrahentów użytkownika. Jeśli nie został wybrany żaden kontrahent, wówczas podczas tworzenia faktur dane nabywcy zostaną zapisane w bazie kontrahentów użytkownika.

image

Wszystkie faktury użytkownika wylistowane są w tabeli z możliwością filtrowania np. bo kontrahencie czy też rodzaju faktury. Na faktur można wykonywać takie operację jak edytowanie, usuwanie przy zachowaniu prawidłowej chronologii numeracji faktur (odpowiada za to system), wygenerowanie faktury w postaci dokumentu pdf, dodanie, usunięcie i edytowanie spłaty, przeglądanie szczegółów faktury oraz co najważniejsze, wykonanie prognozy spłaty faktury (szczegółowe informacje w punkcie System ekspertowy).

System ekspertowy

image

Systemem ekspertowy jest mechanizmem opartym na sieci neuronowej, który pozwala użytkownikowi w sposób automatyczny przeprowadzić prognozę spłaty danej należności. Wynikiem otrzymanym jest prawdopodobny przedział czasu, w jakim kontrahent/dłużnik powinien uregulować należność.

Opracowywany system ekspertowy można zaliczyć do grupy inteligentnych systemów hybrydowych, przez które rozumie się systemy ze sztuczną inteligencją wykorzystujące różne techniki informatyczne w zakresie reprezentowania i przetwarzania informacji, zwłaszcza zaś techniki z zakresu sztucznej inteligencji.

image

Każdy użytkownik systemu Windi, po spełnieniu określonych warunków, ma możliwość prognozowania spłaty faktur vat. Po wystawieniu faktury, kiedy jest ona jeszcze niespłacona, wystarczy przejść do tabeli wszystkich faktur, a następnie dla wybranej faktury, wybrać opcję „Prognoza spłaty”. System po wykonaniu prognozy przekieruje użytkownika na stronę z uzyskanym wynikiem, którym jest prawdopodobna klasa faktury, mówiąca w jakim przedziale czasu użytkownik może oczekiwać zapłaty za daną fakturę. Dodatkowo zostanie przedstawiony w sposób opisowy i wizualny, jakie dane, w jakim stopniu wpływają na taki wyniki. Użytkownik może w nieograniczony sposób korzystać z prognozy spłaty, wielokrotnie dla danego dokumentu. Jeśli wykonywana jest prognoza dla danego kontrahenta i wystawionej dla niego faktury vat po raz kolejny, a nie zmieniła się w żaden sposób historia finansowa kontrahenta (zmianę finansową można rozumień np. jako spłatę dowolnego dokumentu wystawionego przed prognozowaną fakturą, ale po ostatnim przeprowadzeniu prognozy), wówczas wyniki prognoz będą niezmienne. Użytkownik w każdej chwili może sprawdzić historię i wyniki prognoz dla dowolnej faktury.

Moduł dłużników

image

Moduł ten przedstawia użytkownikowi wszystkich kontrahentów, którzy zalegają za zapłatą za dokumentu (pod uwagę są brane faktury oraz noty odsetkowe). Użytkownik może tutaj informację o wszystkich dłużnikach wraz z podsumowanie o niezapłaconych należnościach, wylistować wszystkie dokumenty dane kontrahenta, która nie są do końca zapłacone oraz uzyskać informację o szczegółach spłaty każdego dokumentu i odsetkach, jakie należą się ze względu na powstałe opóźnienia zapłacie. Istnieje możliwość filtrowania listy dłużników po datach wystawienia dokumentów, rodzaju dokumentów oraz dni zwłoki z zapłatą (liczba dnia jest liczona od terminu płatności danego dokumentu). Dodatkowo użytkownik uzyskuje krótką statystykę zadłużenia.

Noty odsetkowe i wezwania

image

Po wybraniu zadłużonego kontrahenta z listy dłużników modułu dłużników, użytkownik ma możliwość wygenerowania noty odsetkowej lub wezwania do zapłaty. Po wykonaniu danej operacji użytkownik zostaje przeniesiony do odpowiednie formularza. Dane dłużnika, dane wystawiającego, daty oraz numeracja są wypełnione automatycznie, jednakże mogą zostać zmodyfikowane. Użytkownik przy wystawianiu noty oraz wezwania, ma możliwość wyboru dokumentów, które mają zostać wzięte pod uwagę. Dodatkowo dla każdego dokumentu trzeba określić stopek odsetek (automatycznie jest wybrana obecna stopa odsetek równa 13%), a dla wezwania trzeba wskazać rodzaj wezwania (przypomnienie, zwykłe wezwanie, ostateczne wezwanie – treść każdego z rodzaju wezwań jest inna).

image

Bezpośrednio w module not odsetkowych oraz wezwań znajduje się lista wszystkich wystawionych dokumentów z możliwością edycji, usunięcia, wygenerowania dokumentu pdf oraz możliwość automatycznego wysłaniu dokumentu pocztą email na adres dłużnika podany na dokumencie.

Moduł windykacji

image image

Moduł windykacji pozwala użytkownikowi w łatwy sposób jednocześnie prowadzić negocjacje odnośnie windykacji dowolnych należności (faktur, not odsetkowych wystawionych z poziomu aplikacji Windi) z wybranymi firmami windykacyjnymi, wybrać najlepszą ofertę oraz śledzić przebieg windykacji. Z drugiej strony, użytkowniki korzystający z planu dla Firm Windykacyjnych, dostają zaproszenie do udziału w negocjacji, przedstawiają propozycję współpracy oraz negocjują. W przypadku zawarcia umowy pomiędzy dwiema stronami, Firmy Windykacyjne na bieżąco informują swoich klientów o przebiegu windykacji.

Moduł przypomnień

image

Moduł przypomnień pozwala użytkownikowi informować na bieżąco wszystkich dłużników o niespłaconych należnościach za dokumenty. Informacje te mogą zostać dostarczone do dłużników za pomocą wiadomości email lub smsów. Użytkownik definiuje do kogo mają zostać wysłane przypomnienia, jakiś dokumentów, dni opóźnienia oraz kwoty niespłaconej mają dotyczyć, jak również ustalić harmonogram wywołania dla każdego przypomnienia. Jeśli dla przypomnienia nie zostanie wybrany dłużnik, wówczas wszyscy dłużnicy są weryfikowani i jeśli spełniają kryterium wysłania przypomnienia, przypomnienie zostaje wysłane. Trzeba tutaj zwrócić uwagę, że w takim przypadku adres email lub odpowiednio numer telefonu mu być podany w danych kontrahenta. Jeśli przypomnienie jest zdefiniowane dla danego kontrahenta, wówczas można podać inny numer telefonu lub email.

image

Istnieje trzeci rodzaj przypomnień, mianowicie przypomnienia użytkownika. Są to przypomnienia wewnętrze aplikacji Windi, które informują użytkownika od dokumentach, których termin płatności niedługo zostanie przekroczony lub już jest przekroczony, jak również o zdarzeniach związanych ze sprawami windykacyjnymi. Dla każdego rodzaju przypomnienia jest archiwum wysłanych wiadomości, jak również statystyka przypomnień sms i email.

Moduł raportów

image

Moduł raportów pozwala użytkownikowi wygenerować raport należnosci, zawierający historię wszystkich dokumentów sprzedaży wystawionych przez użytkownika w określonym przedziale czasu dla wybranych kontrahentów.

image

W tym module użytkownik również znajdzie bardzo przydatne narzędzie jakim jest wiekowanie należności. Dzięki niemu możesz sprawdzić z jakim opóźnieniem Twoi kontrahenci regulują należności, którzy mają największe zadłużenie w określonych przedziałach czasowych.

Moduł firma

image image

W tym module użytkownik ma możliwość edycji swoich danych podanych podczas rejestracji, przeglądnięcia ostatnich wystawionych dokumentach oraz dostęp do swoich kontrahentów. Dla każdego kontrahenta można zweryfikować ostatnia zdarzenia z nim związane, edytować jego dane lub usunąć. Dodatkowo w tym module jest zawarta tabela agregująca wszystkie dokumentu użytkownika wraz z podsumowaniem.

Ustawienia użytkownika

image

Moduł ten pozwala użytkownikowi na operację związane bezpośrednio ze swoim kontem: możliwość ustawienia adresu email, newslettera oraz avatara, zmiany hasła, sprawdzenie abonamentu i ewentualne dokupienie, aktywacji kuponu, jeśli taki posiada, przeglądnięcia i wydrukowania faktur wystawionych za usługę Windi, ustawienie nagłówka na drukowanych dokumentach, umieszczenie danych swojej firmy w wyszukiwarce na stronie www.enaleznosci.pl, utworzenie i umieszczenie wizytówki swojej firmy na stronie www.enaleznosci.pl. Ponadto użytkownik dla każdego rodzaju dokumentu może zdefiniować wiele różnych schematów numeracji.

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość.